Mezunlar Birliği Yönergesi
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLAR BİRLİĞİ YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde mezunlar birliğiyle her eğitim biriminin kendine özgü alt mezun birliklerini ve bunların ortak çalışma ilkelerini belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Mezunlar Birliği’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
b) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
c) Birlik: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mezunlar Birliğini,
ç) Birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
d) Yürütme Kurulu: Birliğin Yürütme Kurulunu,
e) Alt Mezun Birlikleri:   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı   fakülte,   enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında oluşturulan mezunlar birliğini, ifade eder.


 

İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Amacı ve Faaliyet Alanları
 
Birliğin amacı
MADDE 5- Birliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden mezun olmuş bütün mezunlarla iletişimi sağlamak ve yürütmek; mezunlarla, öğrenim gören öğrenciler ve diğer ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlar arasındaki kültürel, ekonomik, eğitsel, toplumsal dayanışmayı ve üniversite birimlerinde kurulmuş bulunan alt mezun birlikleriyle işbirliğini sağlamaktır.
 
Birliğin faaliyet alanları
MADDE 6- Birlik 5’inci maddede belirtilen amaca ulaşmak için;
a) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mezunu olmanın ulusal ve uluslararası ortamlarda saygın bir yer edinmesi konusunda her türlü çabayı gösterir.
b) Mezunlarla iletişimi sağlamak üzere, her türlü aracı kullanarak bir iletişim düzeni kurar.
c) Mezunların iş, adres ve meslek konumlarını içeren, “Mezunlar Kılavuzu” hazırlayarak, bunların belli aralıklarla yayımını sağlar.
ç) Birimlerin bünyesindeki alt mezun birliklerinin, her yıl düzenleyecekleri “Mezun Günleri” için destekleyici hizmetler sağlar.
d) Mezunların kendi aralarında kuracakları dernek, vakıf gibi kuruluşları üniversitenin olanakları içerisinde destekler.        
e) Mezunlara yönelik seminer, konferans, sergi, gösteri, söyleşi, konser vb. kültürel ve toplumsal etkinlikleri gerçekleştirir.
f) Mezunların iş bulmalarında, iş değiştirmelerinde, mesleklerinde ilerlemelerinde kendilerine her türlü desteği sağlar.
g) Mezunlarla ilgili her türlü araştırma, inceleme ve anket çalışmalarını yürütür.
ğ) Öğrenim gören öğrencilerin mezunların çalıştığı işyerlerinde staj, araştırma ve inceleme vb. işleri yapmaları konusunda yardımcı olur.
h) Mezunlar içerisinde ihtiyaç sahibi olanlara burs, kredi, yardım vb. olanakların sağlanmasında yardımcı olur.
ı) Mezunların kendi aralarında ve mezun adayları arasındaki ilişkiyi ve     iletişimi sağlamak üzere web sayfası düzenler.
i) Mezunların yurtdışındaki öğrenim ve eğitimlerini sürdürmede, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.
j) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mezunları ile diğer üniversitelerin mezunları için oluşturulan birlik, dernek, vakıf, kulüp vb. kuruluşları arasında dayanışmayı sağlayacak iletişim olanaklarını araştırır ve gerçekleştirir. 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Yönetim organları
MADDE 7- Birimin yönetim organları şunlardır:
a)      Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu,
b)      Alt Mezun Birlikleri.
 
Mezunlar birliği yürütme kurulu ve görevleri
MADDE 8- Mezunlar Birliği Yürütme Kurulu, Rektörün belirleyeceği bir rektör yardımcısı başkanlığında, yine rektörün üniversitede görevli personel ve/veya mezunlar arasından belirleyeceği en az üç üyeden oluşur.
 
Yürütme kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
 
Yürütme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık çalışma planı, programı ve harcamaları görüşüp karara bağlamak,
b) Alt mezun birliklerinden gelen istek ve başvuruları görüşüp, karara bağlamak,
c) Yönergenin 6’ncı maddesinde belirtilen faaliyetleri yürütmek,
ç) Birliğin yıllık çalışma ve sonuçlarını gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulu ile Senato’nun bilgisine sunulacak biçimde rapora bağlamak.
 
Alt mezun birlikleri ve görevleri
MADDE 9- Alt mezun birlikleri, birimin üst yöneticisi olan dekan veya müdürün başkanlığında, dekan/müdür yardımcıları ile bölüm/program başkanlarından oluşur. Yönergenin altıncı maddesinde belirtilen faaliyetleri kendi birimleri adına gerçekleştirir. Çalışmaları bir rapor halinde yürütme kuruluna sunarlar.
 
Alt mezun birliklerinde gerekli görüldüğü takdirde, seçimi ve çalışma biçimi yürütme kurulunca belirlenecek olan bir Alt Mezun Birlikleri Danışma Kurulu oluşturulabilir.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Personel ihtiyacı
MADDE 10- Birliğin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanılır.
 
Yürürlük
MADDE 11- Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 12- Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mezun Sayfası
E-posta :mezun@kmu.edu.tr

Sayaç